ພາລະບົດບາດ ໜ້າທີ ຂອບເຂດສິດ ຂອງ ຫວຂ

ທີ່ຕັ້ງ:

ຫ້ອງວ່າການແຂວງ ຂຽນເປັນຕົວອັກສອນຫຍໍ “ຫວຂ” ເປັນກົງຈັກຈັດຕັ້ງໜຶ່ງ ໃນໂຄງການປະກອບກົງຈັກຂອງອົງຄະນະພັກ ແລະ ອົງການປົກຄອງຂັ້ນແຂວງ ມີຖານະທຽບເທົ່າກັບຄະນະພັກ, ພະແນກການ ແລະ ອົງການທຽບເທົ່າພະແນກຢູ່ຂັ້ນແຂວງ (ເຂດທີ່ເປັນທີ່ຕັ້ງສຳນັກງານຫ້ອງວ່າການແຂວງ ມີຊື່ວ່າ: ສຳນັກງານແຂວງ)

ພາລະບົດບາດ

ຫ້ອງວ່າການແຂວງ ມີພາລະບົບບົດບາດເປັນເສນາທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະບໍລິຫານງານພັກແຂວງ, ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ, ເລຂາພັກແຂວງ, ຮອງເລຂາພັກແຂວງ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ, ອົງການປົກຄອງແຂວງ, ເຈົ້າແຂວງ, ຮອງເຈົ້າແຂວງ ໃນການອຳນວຍຄວາມສະດວກ, ຄວບຄຸມ, ຊຸກຍູ້ ແລະ ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມະຕິ ຂອງກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານພັກ ແລະ ກອງປະຊຸມອົງການປົກຄອງແຂວງ; ເປັນໃຈກາງພົວພັນປະສານງານກັບອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດຂັ້ນສູນກາງ, ບັນດາພະແນກການອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ບັນດາເມືອງ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນຕ່າງໆ; ເປັນຜູ້ບໍລິຫານຮັບໃຊ້ການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງການນຳແຂວງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານພາຍໃນຫ້ອງວ່າການແຂວງ

ໜ້າທີ

  1. ສ້າງແຜນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຂອງຄະນະບໍລຫານງານພັກແຂວງ, ເລຂາພັກແຂວງ, ຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອສະເໜີຂັ້ນເທີງພິຈາລະນາ; ເປັນໃຈກາງປະສານງານ, ຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຂື້ນກັບອົງຄະນະພັກແຂວງ, ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນການເຄື່ອນໄຫວ
  2. ກຽມເນື້ອໃນ, ລະບຽບ, ຕາຕະລາງ, ວາລະ, ຄຳເຫັນເຈາະຈີ້ມ, ຂໍ້ສະຫຼຸບ, ບົດບັນທຶກ, ບົດຄຳເຫັນໂອ້ລົມ ແລະ ແຈ້ງການກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ແລະ ວິສາມັນຂອງອົງຄະນະພັກແຂວງ, ກຽມເນື້ອໃນ, ບົດບັນທຶກການພົບປະແຂກພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ