ສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຮ່ວມກັບ ພະແນກສາທາລະນະສຸກ ແຂວງ ລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມ ການປະຕິບັດກິດຈະກຳເຄື່ອນທີ່ເຊື່ອມສານ ຢູ່ເມືອງປາກແບງແລະເມືອງຮຸນ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25 ກຸມພາ ຫາ ວັນທີ 1 ມີນາ 2019ນີ້ ສະພາປະຊາຊົນ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ ໂດຍແມ່ນທ່ານ ນາງສົມຈັນ ຈິດວົງເດືອນ ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ, ຮອງປະ ທານສະພາປະຊາຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ຮ່ວມພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ໂດຍທ່ານ ໄກ່ຄຳ ພົມມະຈັນ ພ້ອມທິມງານໄດ້ລົງເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມຊຸກຍູ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກິດຈະກຳເຄື່ອນທີ່ເຊື່ອມສານຄົບຊຸດ ຂອງຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກ ຢູ່ 2 ເມືອງຄື ເມືອງປາກແບງ ແລະ ເມືອງຮຸນ ແຂວງອຸດົມໄຊ.

ກິດຈະກຳເຄື່ອນທີ່ເຊື່ອມສານແບບຄົບຊຸດນີ້ ເປັນວຽກງານໜຶ່ງຂອງຂະແໜງສາທາ,ມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຈຳເປັນຢ່າງຍິ່ງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການສັກຢາກັນພະຍາດໃຫ້ແກ່ເດັກອາຍຸຸລຸ່ມ 5 ປີ,ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ດ້ານໂພຊະນະການ ເຊັນ ດ້ານນ້ຳໜັກ ແລະ ລ່ວງສູງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ,ການກວດທ້ອງ ແລະ ສັກຢາໃຫ້ແກ່ແມ່ມານ, ແຈກຢາຍຢາຄຸມກຳເນີດໃຫ້ແກ່ແມ່ຍິງໄວຈະເລີ່ນພັນ, ຢາປ້ອງກັນພະຍາດເລືອດຈາງ, ໃຫ້ຄວາມຮູ້ດ້ານສຸຂະ ພາບ, ສຸຂະອະນາໄມ,ການປ້ອງກັນພະຍາດຕາມລະດູການ ແລະ ອື່ນໆ. ເຊິ່ງການລົງເຄື່ອນໄຫວໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນກຳນົດເອົາບ້ານເປົ້າຫມາຍ ໃນຈຳນວນ 5 ບ້ານ ຄືບ້ານ ຄຳ,ບ້ານມົກໂຄໃຫຍ່ ເມືອງປາກແບງ, ບ້ານ ພູວຽງໄຊ,ບ້ານຜາຄຳ ແລະ ບ້ານ ນ້ຳພູນ ຂອງ ເມືອງຮຸນ.

ຈຸດປະສົງຫຼັກ ໃນການລົງເຄື່ອນໄຫວໃນຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອຊຸກຍູ້ ເຮັດໃຫ້ວຽກງານການເຊື່ອມສານ ໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນດາຕົວຊີ້ວັດຕ່າງໆ ທີ່ສະພາປະຊົນແຂວງອຸດົມໄຊ ກຳນົດ ແລະ ຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມສະພາ ບັນລຸຕາມຕົວເລກຄາດຫມາຍ.