ການພັດທະນາດ້ານວັດທະນະທຳ - ສັງຄົມ ເປັນຕົ້ນແມ່ນດ້ານການສຶກສາ,ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ວັດທະນະທຳ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະຂະຫຍາຍຕາຫນ່າງການບໍລິການຂອງຕົນເຂົ້າສູ່ເຂດຊົນນະບົດຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ມາຮອດປະຈຸບັນທຸກຂົງເຂດຈຸດສຸມແລະ ບ້ານເປົ້າໝາຍຂອງແຂວງ ໄດ້ມີໂຮງຮຽນປະຖົມ,ສະເພາະບ້ານ 3 ສ້າງມີຊັ້ນມັດຖະຍົມສົມບຸນ ເຊີ່ງໄດ້ສ້າງເງືອນໄຂໃຫ້ລູກຫຼານໄດ້ເຂົ້າຮຽນເປັນປົກກະຕິ, ເປັນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ, ເດັກໃນໄວເກນອາຍຸໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນ 100% ອັດຕາການປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນມີອັດຕາສ່ວນຫຼຸດລົງ, ນັກຮຽນທີ່ຮຽນຈົບມໍ 7 ໃນແຕ່ລະປີ ໄດ້ໄປຮຽນຕໍ່ວິຊາຊີບໃນລະດັບຕ່າງໆຫຼາຍຂື້ນ ຖ້າທຽບໃສ່ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ຄຸນນະພາບການຮຽນ-ການສອນ, ຂອງຄູ-ອາຈານ,ສະຖານທີ່ຮຽນໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂື້ນ ມາຮອດປະຈຸບັນອັດຕາການປະລະການຮຽນຂອງນັກຮຽນແມ່ນຫຼຸດລົງ ອັນພົ້ນເດັ່ນແມ່ນສາມາດປະກາດຈົບຊັ້ນປະຖົມບຳລຸງສຳເລັດໃນທົ່ວແຂວງ, ວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຂື້ນກວ່າເກົ່າເຊັ່ນ:ໄດ້ກໍ່ສ້າງຕໍ່ຕືມສຸກສາລາ,ນ້ຳລີນ,ຫ້ອງນ້ຳ,ປະກອບບຸກຄະລາກອນປະຈຳສູນ,ອຸປະກອນການແພດແລະ ຢາປີ່ນປົວພະຍາດ, ເຮັດໃຫ້ການຮັກສາອານະໄມ ແລະສົ່ງເສີມສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນດີຂື້ນ, ອັດຕາການເສຍຊີວິດຂອງເດັກ ແລະແມ່ສາມາດບັນລຸໄດ້ 100 % ເຊີ່ງໄດ້ເຮັດໃຫ້ທົ່ວແຂວງມີຈໍານວນບ້ານແບບຢ່າງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ບ້ານ 3 ສະອາດເພີ້ມຂື້ນ,ດ້ານວຽກວັດທະນະທຳໄດ້ສົ່ງເສີມຮີດຄອງປະເພນີທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງແຕ່ລະບ້ານ, ດຳເນີນການໂຄສະນາເພື່ອເຜີຍແຜ່ແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ, ຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນພາຍໃນບ້ານຮັບຮູ້ເຊື່ອມຊືມ ພ້ອມນັ້ນບ້ານວັດທະນະທຳມີຈຳນວນເພື້ມຂື້ນ ເຊີ່ງຜົນສຳເລັດນັ້ນ,ໄດ້ສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະປະກອບສ່ວນອັນສຳຄັນ ເຮັດໃຫ້ຂະແໜງການສຶກສາ ແລະສາທາລະນະສຸກບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫັດສະຫັວດດ້ານການພັດທະນາຕາມຄາດໝາຍທີ່ກຳນົດໄວ້.

ຂໍ້ມູນຈາກ: FB ສະຖານີວິທະຍຸ ໂທລະພາບ ແຂວງ ອຸດົມໄຊ

ຫົວຂໍ້ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ© 2016 ສະຫງວນລິຂະສິດຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງອຸດົມໄຊ
ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານພູຂຽວ ເມືອງໄຊ ແຂວງອຸດົມໄຊ, ໂທ/ແຟັກ: (856-81) 312109,email: odx_gv04@yahoo.com