ຄະນະບໍລິຫານງານພັກ ແຂວງອຸດົມໄຊ ແຕ່ລະສະໄໝ

ລ/ດເນື້ອໃນໝາຍເຫດ
1ຄະນະບໍລຫານງານພັກ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຊຸດທີ 1
2ຄະນະບໍລຫານງານພັກ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຊຸດທີ 2
3ຄະນະບໍລຫານງານພັກ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຊຸດທີ 3
4ຄະນະບໍລຫານງານພັກ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຊຸດທີ 4
5ຄະນະບໍລຫານງານພັກ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຊຸດທີ 5
6ຄະນະບໍລຫານງານພັກ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຊຸດທີ 6
7ຄະນະບໍລຫານງານພັກ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຊຸດທີ 7
8ຄະນະບໍລຫານງານພັກ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຊຸດທີ 8
9ຄະນະບໍລຫານງານພັກ ແຂວງອຸດົມໄຊ ຊຸດທີ 9