ນ້ຳຕົກຕາດນ້ຳແຮງ ບ້ານກະຕາງຢາ ຕັ້ງຢູ່ຫ່າງຈາກ ເທດສະບານ ເມືອງຮຸນ ປະມານ 24 ກິໂລແມັດ. ເປັນເສັ້ນທາງປູຢາງ 4 ກິໂລແມັດ, ຈາກນັ້ນ ເຂົ້າເປັນເສັ້ນທາງຍົກລະດັບ ປູຫີນແຮ່ ແລະ ດິນແດງ ທຽວໄດ້ໃນລະດູແລ້ງເທົ່ານັ້ນ. ນ້ຳຕົກຕາດນ້ຳແຮງ ເປັນນ້ຳຕົກຕາດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໂດຍທຳມະຊາດ ແລະ ໄດ້ຄົ້ນພົບເຫັນ ໃນສະຕະວັດທີ III, ຊື່ວ່າ: ບ້ານນ້ຳແຮງ ເພາະວ່າ ນ້ຳໄຫຼຕົກລົງໄປສູ່ຕາດ ມີຄວາມແຮງ ແລະ ສົ່ງສຽງດັງສະໜັ່ນໄປໄກ, ສຽງນັ້ນ ດັງແຮງຫຼາຍ. ສະນັ້ນ, ຊາວບ້ານ ກໍ່ໄດ້ໃສ່ຊື່ວ່າ ຕາດນ້ຳແຮງ. ອີກສາເຫດໜຶ່ງທີ່ວ່າ ຕາດນ້ຳແຮງນັ້ນ ຍ້ອນວ່າແຕ່ກ່ອນນັ້ນ ມີປ່າດົກໜາປົກຫຸ້ມ ທີ່ອຸດົມສົມບູນ ດ້ວຍປ່າໄມ້ໃຫຍ່, ເຄືອເຂົາ ແລະ ຢູ່ບໍລິເວນໜ້າຕາດ ມີເຄືອໝາກແຫຼະໃຫຍ່ເສັ້ນໜຶ່ງ ຢ່ອນລົງມາໜ້າຕາດ ເວລານ້ຳຕົກໂຕນຕາດຖືກ ເຄືອເຂົາດັ່ງກ່າວນັ້ນ ມັນກະເດັນອອກທັບໃສ່ນ້ຳໂຕນຕາດ ກາຍເປັນສຽງດັງແຮງອອກໄປຫຼາຍ ກິໂລແມັດ ບາງຄັ້ງ ກໍ່ໄດ້ຍິນສຽງດັງໄປຮອດ ເມືອງຮຸນ. ດ້ວຍເຫດນັ້ນປະຊາຊົນເມືອງຮຸນ ຈິ່ງພາກັນເອີ້ນຊື່ຕາດນີ້ວ່າ: ຕາດນ້ຳແຮງ ນ້ຳຕົກຕາດນ້ຳແຮງປະກອບມີສາມຕາດລຽນກັນຂຶ້ນຄື: ຕາດທີ 1: ມີຄວາມ ສູງປະມານ 13 ແມັດ, ຕາດທີ 2: ມີຄວາມສູງປະມານ 8 ແມັດ ແລະ ຕາດທີ 3: ສູງປະມານ 5 ແມັດ. ນ້ຳນີ້ ໄຫຼອອກມາຈາກບ້ານນ້ຳຍື່ງໄປສູ່ບ້ານສີ ບຸນເຮືອງ
ແຫຼ່ງ: ອົງການພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ